Úvodní stránka / Výukové materiály / Pedologie / Lomy materiálů / Přírodní drcené kamenivo / Černá Skála - Pararula

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Černá Skála - Pararula

Číslo a název lomu: 98 ČERNÁ SKÁLA

Číslo učební pomůcky -- plechové krabice: 89

Číslo výstavní schránky polygonu ukázek: 4

Petrografické zatřídění, stručná geologická zpráva:

Pararuly a granodiority letovického krystalinika; krystalické horniny potštejnské antiklinály v podloží České křídové tabule.

Označení původu vybraného vzorku kamene nebo kameniva, petrografické pojmenování:

Pararuly ložiska Černá Skála u Potštejna nedaleko Rychnova nad Kněžnou jsou upravovány do mimořádné šíře frakcí drceného kameniva a následně užívány pro výrobu betonu, do asfaltových směsí a do povrchových vrstev dopravních komunikací jakéhokoliv druhu a pro výrobu stmelených směsí pro inženýrské stavby, stejně tak jako jsou nabízeny jako neupravený lomový kámen.

Pro daný těžený materiál ložiska Černá Skála jsou charakterické tyto tři rysy:

1. jedná se o dvě horniny - převládající pararulu a granodiorit, resp. metagranodiorit. Granodiorit má zde charakter hrubozrnné horniny tmavošedé barvy, nichž vidíme vyrostlice/porfyroblasty načervenalých živců a zelených pyroxenů

2. těžená pararula je jemnozrnná, šedá hornina s nápadnou foliací, umocněnou jak vysokým leskem sekundárních slíd, tak plochami břidličnatosti s výraznými úhly vůči rovině terénu

3. v lomovém prostoru jsou též přítomny žilné, hypabysální horniny; nacházíme zde jak očekávatelné pegmatity, tak i aplity.

Regionálně-geologicky je ložisko Černá Skála (okres Rychnov nad Kněžnou), nacházející se jižně od okresního města v geomorfologickém celku Českotřebovská vrchovina, řazeno v moderní literatuře velmi nejednotně: je třeba si uvědomit, že tato část České republiky je spolu s východní částí Krkonoš a centrální částí silesika patrně geologicky nejsložitějším územím ČR. Souhrnně je však možno konstatovat, že vlastní potštejnská antiklinála se svými magmatickými a metamorfovanými horninami je dnes řazena většinou autorů k letovickému krystaliniku coby součásti bohemika; nejistota daného řazení je však zřejmá.

Fotografie lomu / provozovny

Fotografie kamene nebo kameniva

Sortiment a barvy kamene nebo kameniva vyráběného v lomu / provozovně s označením zrnitosti kameniva, resp. vlastností kamene

Použití kamene nebo kameniva v praxi:

Kamenivo vyráběné v tomto lomu se používá pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, jako kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, jako kamenivo pro kolejové lože a jako kamenivo do betonu podle příslušných technických norem. Jednotlivé frakce mohou mít omezené nebo specifické použití -- viz aktuální doporučení výrobce na jeho internetových stránkách.

Frakce 0/32 nesplňuje požadavky na mechanicky zpevněné kamenivo MZK. Výrobce deklaruje, že vyrábí směs pro MZK jako samostatný výrobek.

Poloha lomu / provozovny: 50°4'39.407"N, 16°17'7.786"E

Kontakt na majitele / provozovatele lomu / výrobny:

M -- SILNICE a.s., lom Černá Skála, 517 43 Potštejn, okres Rychnov n. K.

kontaktní osoba: Vlastimil Kopal -- 495 845 245

Datum poslední aktualizace údajů: 22. 10. 2014